Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Massagepraktijk Arnhem Zuid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, KvK 66873983, gevestigd te Arnhem.

Artikel 1: definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het geven van een niet-medische ontspanningsmassage waaronder tevens begrepen stoelmassage en bedrijfsmassage.

1.2 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon R.L.A. Pietjouw, geboren 07-09-1969 h.o.d.n. Massagepraktijk Arnhem Zuid,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer KvK 66873983, die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard of een aan de opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht.

Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 


Artikel 3: tarieven en facturering
3.1 Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief reiskostenvergoeding, alsmede andere expliciet genoemde elementen.

3.2 Facturering door opdrachtnemer ter zake honorarium en onkosten vindt plaats binnen 14 dagen na datum evenement. De betalingstermijn is 14 dagen.

3.3 De over het honorarium of de onkostenvergoeding verschuldigde belastingen en/of premies sociale verzekering zijn voor rekening van de opdrachtnemer.


3.4 Het honorarium zal niet verschuldigd zijn indien de opdrachtnemer, om welke reden dan ook (ziekte en vakantie daaronder begrepen) de van haar bij deze overeenkomst bedongen diensten niet heeft verricht en de werkzaamheden ook niet door een vervanger zijn verricht.

3.5 Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

3.6 Indien de massage plaatsvindt op het adres van de opdrachtnemer, dient na afloop van de massage contant of via pin betaald te worden.
 


Artikel 4: ziekte en overmacht
4.1 Indien opdrachtnemer door ziekte of overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (partieel) te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.

4.2 Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding voor het feit dat opdrachtnemer op het krachtens deze overeenkomst afgesproken tijdstip verhinderd is als gevolg van ziekte of overmacht.


4.3 Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden in geval van ziekte of overmacht een vervanger aandragen. Het inschakelen van een vervanger vindt slechts plaats na overleg met en na instemming van opdrachtgever.

4.4 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen van de vervanger. De vervanger zal aldus geen juridische hulppersoon in de zin van artikel 6:76 BW van opdrachtnemer zijn, maar zal zelfstandig contracteren met opdrachtgever voor de periode van ziekte of overmacht aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 5: annulering
5.1 Annulering van een afspraak op het adres van de opdrachtnemer, telefonisch of schriftelijk, is kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Indien in een korter tijdsbestek wordt geannuleerd dient de opdrachtgever 50% van de totale factuur te voldoen.

5.2 Annulering van een afspraak, schriftelijk of per e-mail, voor bedrijfsmassage: tot 4 weken voor aanvang van de opdracht wordt 80% van de betaling in mindering gebracht op de factuur; tot 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt 50%
van de betaling in mindering gebracht op de factuur; na 1 week voor aanvang van de opdracht wordt door opdrachtnemer geen bedrag meer in mindering gebracht op de factuur.
 


Artikel 6: aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst is beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de in het geding zijnde prestatie, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

6.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever, rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst, zal lijden.


6.3 Opdrachtgever verklaart dat hij voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer bij de mensen die gemasseerd zullen worden (personeel, klanten of anderszins de aan opdrachtgever verbonden personen) zal
informeren over het feit dat opdrachtnemer niet medisch geschoold is en slechts ontspanningsmassages (en derhalve geen klachtgerichte c.q. medische) massages geeft aan gezonde mensen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor claims van de mensen die de massage van opdrachtnemer ontvangen tijdens een project van opdrachtgever.

6.4 Wanneer door derden een vordering wordt ingesteld tegen opdrachtgever waarvoor opdrachtgever op opdrachtnemer regres zou kunnen nemen, dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, hem te
betrekken in de besprekingen over de vordering en haar in de gelegenheid te stellen zich tegen de vordering te verweren dan wel namens hem te betalen.

6.5 Wanneer opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, draagt hij in geval van regres de bewijslast dat dit geen invloed heeft gehad op de omvang van de vordering van de derde en dat opdrachtgever zijn plicht tot schadebeperking volledig heeft nageleefd. Dit geldt ook voor de kosten die opdrachtgever maakt tot vergoeding van, verweer tegen of
voorkoming van zulke vorderingen van derden.
 


Artikel 7: klachten
7.1 Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

Artikel 8: toepasselijk recht
8.1 Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.